fbpx

Prace badawczo – rozwojowe nad stworzeniem innowacyjnej platformy technologicznej dla wielofunkcyjnej wieży CCTV

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: Prace badawczo – rozwojowe nad stworzeniem innowacyjnej platformy technologicznej dla wielofunkcyjnej wieży CCTV

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem w  ramach Programu Inteligentny Rozwój w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju –  Szybka ścieżka.

Wartość ogółem: 4 693 132,66 PLN

Wartość dofinansowania : 2 666 821,35 PLN

Przedmiotem projektu jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia w działalności gospodarczej wnioskodawcy produkcji innowacyjnych produktów – platform technologicznych dla wielofunkcyjnej wieży CCTV monitorująco – analizującej, składającej się z innowacyjnej części mechanicznej oraz części elektronicznej wraz z opcjami alternatywnych źródeł energii takimi jak ogniwa paliwowe i elementy fotowoltaiczne wraz z magazynem energii elektrycznej. Celem projektu jestopracowanie innowacyjnego produktu oraz wdrożenie wyników projektu do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, co przyczyni się do poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R, wzmocnienia integracji przemysłu z ośrodkami B+R (działającymi w strukturach przedsiębiorców), zwiększenia transferu wiedzy i myśli technologicznej, w celu poprawy jakości  i dopasowania rozwiązań do potrzeb przedsiębiorców i gospodarki.

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X).Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art: 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014).

Okres realizacji : 1.05.2021-31.12.2023

Projekt UE